KidPKPlus TinhKiem 1.9

Cập nhật bản KidPkPlus Tinhkiem 1.9 (pass giải nén : 123456)  . Có các thay đổi sau :

-Sửa lỗi acc phụ không tự bung máu cho acc chính
-Tự báo danh Tống Kim nếu đứng ở Ba Lăng Huyện
-Sửa lỗi không theo sau acc có kí tự lạ
-Acc phụ tư chạy vào Bản Đồ Boss
-Acc phụ tự đến Hoa Sơn, Phong Lăng Độ
-Acc phụ tự đến các bản đồ luyện công (đi từ thành hoặc Ba Lăng Huyện)-Sửa các lỗi nhỏ khác