KidPkPlus TinhKiem 2.0 (cho Volamtinhkiem.com)

Cập nhật bản KidPkPlus Tinhkiem 2.0 (pass giải nén : 123456) . Có các thay đổi sau :

-Sửa lỗi Công thủ thành : acc phụ không tự chạy về mua máu . Sửa lại map để di chuyển tốt hơn
-Kiểm tra các phím tắt đặt thuốc cẩn thận hơn.