KidPkPlus TinhKiem 2.1

Cập nhật KidPkPlus TinhKiem 2.1 (giải nén 123456) . Có các sửa đổi sau :

-Sửa lỗi không lưu rương chính xác
-Tự về lên thành mua máu nếu đang ở thôn (chế độ đánh Thành và Thôn).
-Tự rút tiền để báo danh tống kim (chỉnh tab Hậu Cần phần rút tiền ). Nhớ chỉnh rút đủ số tiền cần báo danh.
-Tự vào Khu Vực Bang : (chế độ đánh Các động) tự mua máu khu vực bang,tự tìm acc chính KVB , tự ra xa phu rời khỏi khu vực bang nếu acc chính không ở KVB.
-Nhiều lỗi nhỏ khác

Tải về : Tải KidPkPlus Tinhkiem 2.1