KidPkPlus TinhKiem 2.8 , KidAutoPk TinhKiem 1.89 cho Volamtinhkiem.com

Cập nhật KidAuto mới cho Volamtinhkiem.com

-Sửa lỗi không xa phu lên được các động luyện công 5x,9x
-Cho NM buff cho cả xe
-Sửa lỗi văng acc khi thực hiện đổi màu bang
-Acc xe chỉ xuống ngựa khi gặp địch
-Vài lỗi nhỏ khác

Tải về tại đây :

Tải KidPkPlus TinhKiem 2.8 : Tải về

Tải KidAutoPk Tinhkiem 1.9 : Tải về